Jdi na obsah Jdi na menu
 


překlady

31. 12. 2006
Písně:
A Skull Full Of Maggots /Lebka plná červů/
z alba EATEN BACK TO LIFE
 
Butchered At Birth /Zmasakrovaný při porodu/
z alba BUTCHERED AT BIRTH
 
Hammer Smashed Face /Tvář rozbitá kladivem/
z alba TOMB OF THE MUTILATED
 
She Was Asking For It /Žádala o to/
z alba THE BLEEDING
 
Devoured By Vermin /Zhltnutý havětí/
z alba VILE
 
Gallery Of Suicide /Galerie sebevraždy/
z alba GALLERY OF SUICIDE
 
Dead Human Collection /Sbírka mrtvých lidí/
z alba BLOODTHIRST
 
 
A SKULL FULL OF MAGGOTS /LEBKA PLNÁ ČERVŮ/
 
Lying there cold after a torturous death
Leží tam studený po mučivé smrti
Your life ended fast you took your last breath
Život ti skončil jak rychle jsi chytil svůj poslední dech
Dead in a grave, your final place
Mrtvý v hrobě, tvé konečné místo
The maggots infest your disfigured face
Červi zamoří tvou znetvořenou tvář
Puss through your veins takes the place of blood
Hnis skrz tvé žíly zastoupí krev
Decay sets in, bones begin to crack
Nastane rozklad, kosti začnou praskat
Thrown six feet down left to rot
Hozen šest stop dolů odejít hnít
Brains oozing black down the side of your broken neck
Mozkovina vytejká ze strany tvého zlomeného krku
 
Skull full of maggots
Lebka plná červů
 
They enter your tomb-maggots-beginning to feast-maggots
Vstupují do tvého hrobu-červi-začíná hostina-červi
Crawling on you-maggots-now they eat you-maggots
Plazí se po tobě-červi-teď tě žerou-červi
Rotting maggots-maggots-infesting your corpse-maggots
Hnijící červi-červi-mořící tvoje tělo-červi
Parasites of the dead-maggots-now dwell in your head
Paraziti mrtvých-červi-bydlí teď v tvé hlavě
 
Lying there cold after a torturous death
Ležící tam chlad po mučivé smrti
Your life ended fast you took your last breath
Život ti skončil jak rychle jsi chytili svůj poslední dech
Dead in a grave, your final place
Mrtvý v hrobu, tvé konečné místo
The maggots infest your disfigured face
Červi zamoří tvou znetvořenou tvář
Puss through your veins takes the place of blood
Hnis skrz tvé žíly zastoupí krev
Decay sets in, bones begin to crack
Nastane rozklad, kosti začnou praskat
Thrown six feet down left to rot
Hozen šest stop dolů odejít hnít
Brains oozing black down the side of your broken neck
Mozkovina vytejká ze strany tvého zlomeného krku
 
 
BUTCHERED AT BIRTH /ZMASAKROVANÝ PŘI PORODU/
 
Birth is always painful, Decaying in the womb trapped within this body
Porod je vždy bolestivý, Rozkládat se v lůně uvězněn uvnitř tohoto těla
A bleeding human tomb gutted bitch lies dead emptied of the child
Krvácející lidský hrob vyhřezlé děvky ležící mrtvé zbavené dítěte
chewing on the cords its life line to this world afterbirth is flowing
tahat za provázky jeho životní čáry do tohoto světa po narození je uvolňující
The stench is overwhelming
Zápach je nepřekonatelný
My body, growing stronger, my pain turns to torture
Mé tělo, roste silněji, mé úsilí se obrací k mučení
Severing its bloodline
Oddělovat jeho pokrevní příbuznost
A butchered infant carcass
Porážená zdechlina nemluvněte
Meat from the unborn, the freshest kills
Maso z nenarozených, čerstvě zabitých
Chopped up children bathing in blood
Rozsekat dítě koupající se v krvi
Contoured and festering I rot in disgust
Vrstvnatý a podebraný já hniji v hnusu
Re-generation of my body
Regenerace mého těla
Mother ripped apart
Matka roztrhnutá od sebe
Smashing in her face
Roztřískat její obličej
My knife cutting holes, fucking her remains
Můj nůž vykrajuje otvory, jejích zasraných zbytků
Esophogus carved out
Jícen vyřezaný ven
Crushing cartilage
Rozdrcená chrupavka
Bile oozing from punctures in your liver
Žluč se roní z dír v játrech
Riping meat within
Trhá maso uvnitř ní
Chewing in intestine
Rozmělňuje vnitřnosti
Bladder spurting urine, sight of defecation now grow infection
Měchýř tryská moč, pohled na vyprázdnění právě přibývá infekce
The child ripped to shreads
Dítě roztrhané na kousky
Drinking its excretions
Pít jeho výkaly
Zombification ejaculation over mutilation
Mrtvolně živé vystříknutí nad zmrzačením
On the Mothers body hacked into pieces
Na tělo Matky hrubě osekaného na kusy
The sludges from my cock gives her life once again
Nečistota z mého samečka dává jí zase život
Sewing the remains of the child deep within her
Sešité zbytky dítěte hluboko uvnitř ní
Reborn through evil
Znovuzrozený skrz zlo
My torture known throughout Hell
Má muka známá v celém pekle
Heed to his calling, the demons await my next kill
Dát pozor jeho volání, démoni očekávají mé další úlovky
Carnage is my fetish
Krveprolití je můj fetiš
Body cavities scraped of guts
Tělní dutiny oškrábaný od vnitřností
Brains seeping from cracks as my axe continues to hack
Mozky prosakují z trhlin když má sekera nepřestává sekat
 
HAMMER SMASHED FACE /TVÁŘ ROZBITÁ KLADIVEM/
 
There's something inside me
Je tu něco unitř mě
It's, it's coming out
To je, to co vychází ven
I feel like killing you
Cítím chuť k zabíjení
Let loose the anger, held back too long
Uvolnit hněv, nezadržovat ho dlouho
My blood runs cold
Můj krevní oběh tuhne
 
Through my anatomy, dwells another being
Skrz mé tělo, přebývá další existence
Rooted in my cortex, a servant to its bidding
Zakořeněná v mé mozkové kůře, sluha na rozkaz
 
Brutality now becomes my appetite
Surovost se teď stává mou touhou
Violence is now a way of life
Násilí je nyní můj způsob života
The sledge my tool to torture
Kladivo je můj nástroj k mučení
As it pounds down on your forehead
Když rozmlacuje tvé čelo
 
Eyes bulging from their sockets
Oči vyboulené z důlků
With every swing of my mallet
S každým rozmáchnutím mé palice
I smash your fucking head in, until brains seep in
Udeřím do tvé zasrané hlavy, dokud mozek neprosákne
through the cracks, blood does leak
přes štěrbiny, krev nevyteče
distorted beauty, catastrophe
zdeformovaná krása, katastrofa
Steaming slop, splattered all over me
Plnou parou se rozlévá, rozstříknutá všude po mně
 
Lifeless body, slouching dead
Neživé tělo, schlíple mrtvé
Lecherous abcess, where you once had a head
Oplzlý abces, tam kde jsi kdysi měl hlavu
 
Avoiding the prophecy of my new found lust
Vyhýbat se proroctví mé nově najité touhy
You will never live again, soon your life will end
Nebudeš znovunikdy žít, tvůj život brzy skončí
I'll see you die at my feet, eternally I smash your face
Uvidím tě umírat u mých nohou, navěky rozbiji tvoji tvář
facial bones collapse as I crack your skull in half
lícní kosti se zbortí když tvá lebka praskne vedví
 
Crushing, cranial, contents
Rozdrtit, lebeční, obsah
 
Draining the snot, I rip out the eyes
Odkapávající smrkance, vytrhávám ven oči
Squeezing them in my hands nerves are incised
Zmáčkout je v rukou, nervy jsou vyryté
Peeling the flesh off the bottom of my weapon
Sloupávám maso z konce mé zbraně
Involuntarily pulpifying facial regions
Mimoděk rozmělňuji obličejové oblasti
 
Suffer, and then you die Torture, pulverized
Trpět, a pak zemřít v Mukách, rozdrcený
 
At one with my sixth sense, I feel free
Zajedno s mým šestým smyslem, cítím se volný
To kill as I please, no one can stop me
Pro zabíjení neprosím, nelze mě zastavit
 
Created to kill, the carnage continues
Stvořen k zabíjení, krveprolití pokračuje
Violently reshaping human facial tissue
Násilně přebudovat lidskou obličejovou tkáň
 
Brutality becomes my appetite
Surovost se teď stává mou touhou
Violence is now a way of life
Násilí je nyní můj způsob života
The sledge my tool to torture
Kladivo je můj nástroj k mučení
As it pounds down on your forehead
Když rozmlacuje tvé čelo
 
SHE WAS ASKING FOR IT /ŽÁDALA O TO/
 
Take me back
Vrací mě to zpět
back to the scene
zpět k tomu výjevu
It's coming back
Příchází to zpět
I remember her screams
Pamatuji si její výkřiky
The fear in her eyes
Strach v jejích očích
The night she died
Tu noc co ona zemřela
it left me empty
opustilo mě to prázdného
hollow inside
dutého uvnitř
 
Dead to the world, I see only
Mrtvý k světu, já vidím pouze
Black, there's blood on my
Temno, je tu krev na mých
Hands
Rukou
Dead to the world, I see only
Mrtvý k světu, já vidím pouze
Black, the blood of the dead
Temno, krev mrtvého
 
Feelings deep inside
Pocity hluboko uvnitř
I don't understand
Nerozumím
Can't fall asleep at night
Nemohu v noci usnout
I try and wake in fright
Zkouším a probuzím se v zděšení
Touch of her skin
Dotýkám se její kůže
Next to mine
Vedle mě
Warm and wet
Teplá a mokrá
Deep inside
Hluboká uvnitř
 
Dead to the world, I see only
Mrtvý k světu, já vidím pouze
Black, there's blood on my
Temno, je tu krev na mých
Hands
Rukou
Dead to the world, I see only
Mrtvý k světu, já vidím pouze
Black, the blood of the dead
Temno, krev mrtvého
 
I wrapped my hands around
Já ovinul své ruce kolem
her neck
jejího krku
Squeezing out her breath
Vymáčknul její dech
Eyes rolled back in her head
Oči se vyvalil z její hlavy
Clawing at my skin
Škrábala mou kůži
I know now it's not my fault
Teď vím to není má vina
She was asking for it
Ona si o to žádala
 
Memories
Vzpomínky
Come back to me
Se mi vracejí
In the night
V noci
I hear her screams
Slyším její výkřiky
Waiting
Čekám
In the grave
V hrobce
Calling out
Volá ven
 
Come to me
Pojď ke mně
I hear her screaming
Slyším její křik
Waiting - in the grave
Čekám - v hrobce
Calling out, but she's buried
Volání ven, ale ona je pohřbena
Waiting - in the grave
Čekam - v hrobce
Come to me
Pojď ke mně
I hear her screaming
Slyším její křik
Waiting
Čekám
 
I wrapped my hands around
Já ovinul své ruce kolem
her neck
jejího krku
Squeezing out her breath
Vymáčknul její dech
Eyes rolled back in her head
Oči se vyvalili z její hlavy
Clawing at my skin
Škrábala mou kůži
I know now it's not my fault
Teď vím to není má vina
She was asking for it
Ona si o to žádala
 
Memories
Vzpomínky
Come back to me
Se mi vracejí
In the night
V noci
I hear her screams
Slyším její výkřiky
Waiting
Čekám
In the grave
V hrobce
Calling out
Volá ven
 
I remember her screams
Pamatuji si její výkřiky
The fear in her eyes
Strach v jejích očích
The night she died
Tu noc co ona zemřela
it left me empty
opustilo mě to prázdného
hollow inside
dutého uvnitř
 
Dead to the world, I see only
Mrtvý k světu, já vidím pouze
Black, there's blood on my
Temno, je tu krev na mých
Hands
Rukou
Dead to the world, I see only
Mrtvý k světu, já vidím pouze
Black, the blood of the dead
Temno, krev mrtvého
 
DEVOURED BY VERMIN /ZHLTNUTÝ HAVĚTÍ/
 
Ravenous waves attack
Hltavé vlny útoku
Drawn by the scent of life
Tažené vůní života
Fever of our blood
Horečkou naší krve
 
Instinct rules this mass, ruthless living sea Devouring
Pudové instinkty této masy, nemilosrdně žijící spousty Hltajících
 
Countless vermin gnashing at my face
Nesčetná havěť skřípá zuby v mém obličeji
Tear meat from my skull
Trhá maso z mé lebky
Swarming rabid, features are erased
Zběsilé rojení, rysy jsou vymazané
Unrecognizable
Nerozpoznatelné
Body covered, rat filled innards
Tělo je obaleno, krysami naplněné vnitřnosti
Shred internal organs
Roztrhané vnitřní orgány
Heart and lungs consumed from inside but my pain doesn't end
Srdce a plíce stráveny zevnitř ale mé bolesti nekončí
I have not died
Nemám umřít
 
Devour, cesspool of vermin
Pohlcen, žumpou škůdců
Devour, bloodthirsty rabid
Žrán, krvelačně zběsile
Devoured by vermin
Zhltnutý havětí
 
Resistance now gives way, the rodents freely feed
Vzdor teď nachází cesty, hlodavci se volně krmí
Tearing at my skin
Trhají v mé kůži
Muscles are exposed, shining red with blood
Svaly jsou odkryté, zářivě červená s krví
Meat that they seek
Vyhledávají maso
 
Crawling rodents gorging on me
Hemžící se hlodavci cpou se na mě
Repulsive starving droves
Ohavná hladová stáda
Shredding, stripping, consuming all I was
Řezanka, obnažování, tráví všechno co já jsem byl
Tissue pulled from bones
Tkáň odtažená od kostí
Dying slowly, feeling every fang
Umírám pomalu, cítím každý spár
Shock has yet to come
Úder musí přesto přijít
Scavengers tear out my eyes
Mrchožrout trhá ven mé oči
My pain won't end, I have not died
Má bolest nemá konce, nemám umřít
 
Devour, cesspool of vermin
Pohlcen, žumpou škůdců
Devour, bloodthirsty rabid
Žrán, krvelačně zběsile
Devoured by vermin
Zhltnutý havětí
 
Ruthless gnawing vermin - feed
Nelítostná hlodající havěť - krmí se
Cleaning off my bones while I breathe
Začisťují mé kosti zatímco já dýchám
Stenching greasy rodents - swarm
Páchnoucí mastní hlodavci - se rojí
My body is losing its form
Mé tělo ztrácí svou podobu
 
Devour, cesspool of vermin
Pohlcen, žumpou škůdců
Devour, bloodthirsty rabid
Žrán, krvelačně zběsile
Devoured by vermin
Zhltnutý havětí
 
GALLERY OF SUICIDE /GALERIE SEBEVRAŽDY/
 
Into The Abyss, Perpetual And Tortutous
Do propasti, věčnosti a mučení
Archiac Carcasses, Displayed
Archaické mrtvoly, Zobrazily
Degeneracy
Úpadek
Once Within These Walls A Life Of Death
Jednou uvnitř těchto zdí života smrti
Wll Be Unleashed
Bude rozpoutáno
Forever Dying Are The Dead, Countless
Věčné umírání mrtvých, Nespočetné
Bleeding Heads
Krvácení hlav
Cadavers Splattered Red From The
Mrtvoly postříkané krví z
Self-Slicing Of Necks
Vlastních odřezaných krků
Stenching Maggot Filed Bodies, Skulls
Páchnoucí červy vyplňující těla, Lebky
And Bones Rot Away
A kosti uhnívají
The Slaughtered Souls That Chose To Die,
Poražené duše které si vybraly smrt,
Enveloped In Death
Zahalené v smrti
Darkness Is The Only Light, Suicide The
Temnota je jediné světlo, Sebevražda je
Way
Cestou
Hideous Forms Of Human Death, Mounds
Ohyzdné formy lidské smrti, Kopce
Of Flesh Slowly Decay
Masa pomalu se rozkladají
Embrace The Horrid Nature, Carnage On
V objetí ohavné přirozenosti, Krveprolití na
Display
Ukázku
Pain Never Felt
Bolest jakživ neucítíš
Enslaved Inside This Massive Grave
Zotročený uvnitř tohoto masivního hrobu
Life, Evil Fate
Život, Zlá sudička
Only Slaves To Death Can Survive This
Jen otroci smrti mohou přežít toto
Place
Místo
Die, Perdition
Zemřít, Záhuba
Penance In Putrid Decadence
Pokání ve zkaženém úpadku
Dead Miscreants
Mrtví bídáci
Enter The Decrepit Necropolis
Vstoupí do vetchého pohřebiště
Lurid Interment In The Hellish Abattoir
Odporný pohřbu v pekelných jatkách
Impetuosity And Horror, After-Life Is
Prudkost a hrůza, Posmrtný život je
Tortured
Mučení
Entrails, Guts, And Blood Is This
Vnitřnosti, střeva, a krev je tohoto
Museums Decor
Muzea výzdobou
Blood,Imiety
Krev, Imiety (???)
Chastened Are The Sanguinary
Polepšení jsou krvelačně
Purge, Radical
Očičtěni, Zásadně
They Perish, The Victims Of Vagary
Oni zhynou, Oběti rozmaru
Vile Tragedy
Hnusná tragédie
With Great Vehemenance The Hapless
S ohromnou prudkostí Nešťastník
Died
Zemřel
Kill, Suicide
Zabití, Sebevražda
Serrated Blades Assist In Destiny
Zoubkované ostří pomáhá při osudu
Death Opened The Gallery
Smrt otevřela galerii
Sarcophagus
Sarkofágů
Extacy In Suffering
Extáze v utrpení
Imprecation
Kletba
 
Blood, Impiety
Krev, Bezbožnost
Chastened Are The Sanguinary
Polepšení jsou Krvaví
Purge, Radical
Očištění, Zásadní
They Perish, The Victims Of Vagary
Oni zahynou, Oběti rozmaru
 
DEAD HUMAN COLLECTION /SBÍRKA MRTVÝCH LIDÍ/
 
I cannot scream, my mouth is wired shut
Nemohu křičet, má ústa jsou drátem zavřená
I cannot see, my eyes are filled with blood
Nemohu vidět, mé oči jsou naplněné krví
I must die while suffering
Musím zemřít zatímco trpím
Pawn of torturous punishment
Pěšák mučivého trestu
Losing all reason to live
Ztráta všech důvodů žít
Cherishing this painful death
Ochraňující tuto bolestivou smrt
To become part of the
Stát se součástí
Dead human collection
Sbírky mrtvých lidí
Dead human collection
Sbírky mrtvých lidí
I cannot hear with punctured ear drums
Nemohu slyšet s propíchnutými ušními bubínky
I can barely breathe, My ribs are crushed
Mohu sotva dýchat, má žebra jsou rozdrcená
I will die while suffering
Zemřu zatímco budu utrpět
Maimed, repulsive menagerie
Zmrzačený, odpuzující zvěřinec
Collection for the insane
Dělat sbírku duševně chorých
Closer to death I become
Blíž k smrti jsem
I want to be one with the dead
Já chci být jediný s mrtvými
Collection of dead humans, dead
Sbírka mrtvých lidí, zemřelých
I want to be one with the dead
Já chci být jediný s mrtvými
Collection of dead humans, dead
Sbírka mrtvých lidí, zemřelých
I want to be one of them
Já chci být jedním z nich
Compilation obscene
Obscéní sbírání
An assembly for psychotic malefaction
Shromáždění pro psychiatrický zločin
Virulent anarchy
Zhoubné bezvládí
The final member of this vile congreagation
Konečný člen toto hanebného shromáždění
I cannot scream, my mouth is wired rot
Nemohu křičet, má ústa drátem hnijí
I cannot see, my eyes turned into dust
Nemohu vidět, mé oči se změnily v prach
I died into the...
Já jsem zemřel do...
Dead human collection
Sbírky mrtvých lidí
Dead human
Sbírky mrtvých lidí
Dead human
Mrtvých lidí
Dead human collection
Mrtvých lidí

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář